Urząd

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice
tel. centrala +48 (32) 20 78 888,
kancelaria@slaskie.pl 
kancelaria ogólna: parter, pok. 164

NIP Województwa (rozliczenia): 954-277-00-64   NIP Urzędu (spr. pracownicze): 954-22-60-713

REGON: 276284638

Urząd jest jednostką organizacyjną, przy pomocy której Sejmik, Zarząd i Marszałek realizują zadania Samorządu Województwa.

Siedzibą Urzędu jest miasto Katowice. Realizację niektórych zadań Urzędu, poza jego siedzibą, zapewniają biura zamiejscowe zlokalizowane w Częstochowie i Bielsku - Białej.

Strukturę wewnętrzną oraz zasady organizacji pracy określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.  

Do zadań zasadniczych Urzędu należy stworzenie właściwych warunków organizacyjno-technicznych i administracyjnych oraz zapewnienie wszelkiej pomocy organom samorządu Województwa w należytym wykonywaniu ich zadań i kompetencji.

W szczególności do zadań Urzędu należy:

  • przygotowywanie materiałów roboczych niezbędnych do podejmowania przez Sejmik, Zarząd oraz Marszałka uchwał, postanowień, decyzji i innych aktów prawnych z zakresu administracji publicznej, należących do kompetencji organów samorządu Województwa, w tym związanych z przygotowaniem, uchwaleniem i wykonywaniem budżetu Województwa oraz aktów prawnych określających strategię rozwoju Województwa,
  • zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji Sejmiku, posiedzeń komisji Sejmiku oraz posiedzeń Zarządu,
  • wykonywanie czynności prawnych wchodzących w zakres zadań samorządu Województwa,
  • zapewnienie organom samorządu Województwa możliwości przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków z zakresu administracji publicznej,
  • realizacja innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa i uchwał organów samorządu Województwa,
  • prowadzenie zbioru aktów prawa miejscowego,
  • wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
  • przyjmowanie, rozdział i wysyłanie korespondencji,
  • organizowanie wewnętrznego obiegu akt i dokumentów,
  • przekazywanie akt do archiwum.

Całokształtem działań Urzędu kieruje Marszałek przy pomocy Wicemarszałków, Członków Zarządu, Skarbnika, Sekretarza, oraz Dyrektorów Departamentów.

Skarbnik odpowiada za przygotowanie i sprawozdawczość z wykonania budżetu Województwa, sprawne funkcjonowanie służb finansowo - księgowych Urzędu, a także na bieżąco kontroluje prawidłowe wykonywanie planów finansowych oraz nadzoruje gospodarkę finansową Departamentów.

Sekretarz odpowiada za sprawne funkcjonowanie Urzędu, właściwą organizację pracy oraz racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na utrzymanie Urzędu

Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi - Dyrektor Urzędu odpowiada za realizację zadań polityki kadrowej oraz sprawuje nadzór nad organizacją i czasem pracy pracowników Urzędu.

Dyrektorzy Departamentów kierują ich pracą i odpowiadają za zgodne z prawem, terminowe i rzetelne wykonywanie powierzonych zadań.