Porozumienia w sprawie utrzymania dróg wojewódzkich

13 czerwca 2000 Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwały w sprawie zawarcia porozumień z jedenastoma powiatami w zakresie powierzenia zadań letniego i zimowego utrzymania dróg wojewódzkich
Porozumienia zostaną zawarte na okres trzech lat. Stanowić one będą kontynuację rozwiązania przyjętego przez Zarząd Województwa w roku 2000. Na podstawie porozumień od 1 lipca 2000 powiaty przejmą "kompetencje i prawa na drogach wojewódzkich". Zadania obejmować będą utrzymanie nawierzchni i obiektów inżynieryjnych (np. mosty, wiadukty), przeciwdziałanie niszczeniu dróg oraz pielęgnację zieleni w pasie drogowym na 979,4 km dróg wojewódzkich. Na realizację tych zadań powiaty otrzymają dotacje celową z budżetu Województwa Śląskiego. W roku bieżącym kwota ta wyniesie 6 340 933 zł. Na każdy kilometr drogi położonej w terenie górzystym przeznaczono 8 045 zł (w powiatach cieszyńskim, zawierciańskim i żywieckim). W pozostałych powiatach na utrzymanie kilometra drogi przeznaczono 5 959 zł. Wartości te będą przeliczane w latach następnych. Koszty utrzymania dróg wojewódzkich objętych porozumieniami przedstawia poniższe zestawienie:
Powiat Długość dróg w km Kwota dotacji w zł
cieszyński 92 740 140
częstochowski 144,5

861 076

kłobucki 85,4 508 899
lubliniecki 78,7 468 973
mikołowski 37,8 225 250
myszkowski 118,4 705 546
raciborski 100,8 600 667
rybnicki 99,4 592 325
wodzisławski

54

321 786
zawiercianski 92,3 704 046
żywiecki 76,1 612 225

Razem:

979,4 6 340 33
Ponadto na okres jednego roku podobne porozumienie zostanie podpisane z Powiatem Tarnogórskim, któremu na utrzymanie 57,5 km dróg Zarząd Województwa przekaże w tym roku kwotę 342 643 zł. Nadzór nad realizacją zadań objętych porozumieniem sprawować będzie Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.