Aplikacja EkoPłatnik

Opłaty za korzystanie ze środowiska

EkoPłatnik – to aplikacja, za pośrednictwem której podmiot korzystający ze środowiska może nieodpłatnie sporządzić wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.

System ten pozwala i jednocześnie ułatwia podmiotom wywiązywanie się z obowiązku prawnego określonego w art. 286 ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.), a tym samym uniknięcie sankcji finansowych określonych w ww. ustawie.

EkoPłatnik umożliwia:

 • wyliczenie wysokości należnych opłat na podstawie wprowadzonych do systemu danych,
 • wypełnienie wymaganych wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnej opłaty,
 • wydruk gotowych wykazów w celu przekazania ich do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego,
 • przesłanie drogą elektroniczną wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat

Należy pamiętać, że opłaty za korzystanie ze środowiska dotyczą wszystkich przedsiębiorców i instytucji (także m.in. szkół, szpitali, instytucji kultury) korzystających ze środowiska i zobowiązanych do ponoszenia opłat w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, poboru wód, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, składowania odpadów oraz sporządzania wykazów marszałkowi województwa.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Logotyp EkoPłatnik

Załączniki
Instrukcja korzystania z elektronicznej ścieżki wykazów

Linki do stron zewnętrznych
Opłaty za korzystanie ze środowiska - opis procedury urzędowej (BIP)
Aplikacja EkoPłatnik