Kolejny rekordowy budżet województwa

 Sesja Sejmiku Wojewódsztwa Śląskiego. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Sesja Sejmiku Wojewódsztwa Śląskiego. fot. Andrzej Grygiel / UMWS
Dochody na poziomie 3 mld 297 mln 307 tys. zł i wydatki sięgające 3 mld 565 mln 211 tys. zł. Tak przedstawia się budżet województwa na 2024 rok

Dokument został przyjęty podczas grudniowej sesji Sejmiku. Najwięcej pochłoną wydatki związane z infrastrukturą drogową i transportem kolejowym.

- Kolejny rok otworzymy z rekordowym budżetem. Dochody wyniosą aż 3 mld 297 mln 307 tys. zł, zaś wydatki sięgają 3 mld 565 mln 211 tys. zł. Dochody budżetu własnego województwa w 2024 roku będą wyższe od planowanych w roku 2023 o około 514 mln zł.  Świadczy to bardzo dobrej kondycji gospodarczej województwa, ciągłym jego rozwoju, co jest bardzo dobrym prognostykiem w kontekście niedalekiej przyszłości, w której nasz region wkroczy w decydujący fazę transformacji. Nowy rok budżetowy będzie kontynuacją wielu rozpoczętych już działań inwestycyjnych. Priorytetem są działania związane z budową i modernizacją dróg, na co – licząc od 2018 do 2024 roku przeznaczymy w sumie blisko 2,7 mld zł. Kolejny ważny punkt to zadania związane z zakupem nowego taboru dla potrzeb Kolei Śląskich. Będziemy kontynuowali inwestycje w ochronę zdrowia, w tym zakup kolejnych partii nowoczesnego sprzętu ratującego zdrowie i życie oraz wsparcie programu leczenia niepłodności metodą in-vitro. Wzrosną nakłady na kulturę, w dalszym ciągu jednym z motorów promujących województwo będą duże wydarzenia sportowe na Stadionie Śląskim w tym Diamentowa Liga, która jest absolutnym topem względem imprez lekkoatletycznych na świecie. Wciąż trwa modernizacja Parku Śląskiego, a rok 2024 to zakończenie jednej z flagowych, bardzo wyczekiwanych inwestycji, jaką odbudowa kultowego kąpieliska „Fala”. W budżecie ujęta jest także kontynuacja realizacji projektu  LIFE „Śląskie. Przywracamy Błękit”. Walka o czyste powietrze jest bowiem batalią o nasze zdrowie i dłuższe życie. Przygotowany na 2024 rok projekt uchwały budżetowej  przyjęty przez  Zarząd Województwa na posiedzeniu w dniu 15 listopada 2023 roku, spełnia wszystkie wymogi przepisów ustawy o finansach publicznych. Projekt budżetu jest zgodny z wieloletnią  prognozą  finansową oraz jest  rozpatrywany po uprzednim przyjęciu tej prognozy.  Budżet ten jest również zrównoważony wewnętrznie. Co więcej, brak konieczności wydłużenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika z bardzo dobrego poziomu indywidualnego wskaźnika zadłużenia Województwa Śląskiego, który pozwala na spłatę planowanych na przyszły rok kredytów bankowych do końca 2035 roku. Nie ma również potrzeby zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich wykraczających poza tą datę – zaakcentował marszałek Jakub Chełstowski.

Wynoszący blisko 3,3 mld zł budżet jest wyższy o 20 procent  w stosunku do planu dochodów po zmianach ujętych na koniec września ubiegłego roku. Co do wydatków, są one o ponad o ponad 22 procent wyższe w zestawieniu z minionym, 2023 rokiem. Projekt uchwały budżetowej jest zrównoważony przychodami w kwocie 353 mln 875 tys. zł, na które składają się: środki kredytowe (275 mln zł), spłaty rat udzielonych pożyczek (około 17 mln zł) oraz wynik finansowy budżetu za 2022 rok (prawie 62 mln zł). Do priorytetowych zadań ujętych do realizacji w nowym budżecie należą: wdrożenie programu polityki zdrowotnej pn. „Wsparcie leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro na   na lata 2023 – 2026”, kontynuacja inwestycji na drogach wojewódzkich, promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem warunków do inwestowania i eksportowania w ramach tzw. programu Inter Global, promowanie Stadionu Śląskiego poprzez organizację imprez sportowych i kulturalnych. Tu znaczącą rolę odegrają duże imprezy lekkoatletyczne: Memoriał im. Janusza Kusocińskiego, Memoriał im. Kamili Skolimowskiej w ramach Diamentowej Ligi oraz przygotowania do współorganizacji European Athletics 2028. Śląski będzie również areną zmagań Speedway Euro Championship oraz Rajdu Śląskiego. Ważnym punktem pod kątem inwestycyjnym jest przebudowa kąpieliska „Fala” oraz kontynuacja realizacji projektu  LIFE „Śląskie. Przywracamy Błękit”.

Dochody budżetu własnego województwa w 2024 roku będą wyższe od planowanych w roku 2023 o około 514 mln zł. Dotacje na zadania zlecone ustawowo z zakresu  administracji rządowej w 2024 roku planuje się w wysokości ponad  123 mln tys. zł, czyli niemal identycznie jak w 2023 roku. Od 2019 do 2024 roku sukcesywnie wzrastają dochody własne budżetu z 1 mld 288 mln zł do prawie 2,5 mld zł – jest  to ponad dwukrotny wzrost.
Rosną  też wpływy  z subwencji ogólnej. W relacji do 2019 roku, jest to wzrost o ponad  200 procent. Wahaniom ulegały dotacje celowe na zadania własne. W 2024 roku nastąpi  wzrost   dotacji celowych w stosunku do 2023 roku o ponad 130 mln zł, co wiąże się z zamykaniem perspektywy unijnej  2014 – 2020.

Dochody budżetu własnego (bez zadań zleconych) szacowane w 2024 roku na poziomie około  3 mld 175 mln zł składają się z tzw. dochodów własnych, subwencji ogólnej oraz dotacji na zadania własne. Najwyższy wzrost dochodów w przyszłym roku szacuje Województwo Mazowieckie o ponad 750 mln zł  - potem Województwo Dolnośląskie  o 654 mln zł i Śląskie o 513 mln zł. Udział subwencji ogólnej z roku na rok ulegał zmianom z ok. 9 proc. w 2019 roku do 8 proc. w 2021 roku. Na 2024 rok prognozowany jest wzrost  do 10 proc. Rośnie udział dotacji celowych na zadania własne z 10 proc. w 2019 roku  do 11 proc.  w bieżącym roku.

Od lat widoczna jest dominacja wydatków na transport i komunikację. Wydatki na drogi wojewódzkie, stanowią ponad 66 proc. wydatków całego działu, jest to o 3 proc. więcej niż w tym roku. Wzrosły też wydatki na transport kolejowy  do  31 proc. wydatków działu.

Na drugie miejsce przesunęły się wydatki na administrację publiczną, co jednak nie oznacza wprost wzrostu środków na utrzymanie urzędu. Przyczyną jest wprowadzony system monitorowania usług publicznych, który ma zapewnić rzetelną wiedzę o kosztach świadczenia usług publicznych oraz porównywalność danych. Przyczyną wzrostu wydatków na administrację to podniesienie najniższego wynagrodzenia, regulacja wynagrodzenia w urzędzie, a także wzrost stawki godzinowej za usługi. Trzecie miejsce zajmują  zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a następnie wydatki na ochronę zdrowia.
Podczas sesji przyjęto także zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2023-2025, uchwalono Regulamin Sejmiku Województwa Śląskiego, ustalono zasady udzielania dotacji wojewódzkim ośrodkom ruchu drogowego.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 Sesja Sejmiku Wojewódsztwa Śląskiego. fot. Andrzej Grygiel / UMWS  Sesja Sejmiku Wojewódsztwa Śląskiego. fot. Andrzej Grygiel / UMWS  Sesja Sejmiku Wojewódsztwa Śląskiego. fot. Andrzej Grygiel / UMWS