Kolejny warsztat edukacyjny w ramach projektu „Silesia. 4Professionals”

 fot. pexels.com fot. pexels.com
Drugi warsztat zorganizowany w formule „word cafe"

18 grudnia 2023 r. w ramach projektu „Silesia. 4Professionals” („Śląskie. Dla Zawodowców”), odbędzie się drugi krajowy warsztat edukacyjny zorganizowany w formule „word cafe”.

Jego tematyka dotyczyła będzie cyfrowych rozwiązań w edukacji zawodowej pod kątem ich wprowadzania, zachęcania do stosowania, promowania, wykorzystania i dalszego rozwoju. Uczestnikami będą przedstawiciele władz regionu, środowiska edukacyjnego, w tym akademickiego, biznesu i przedsiębiorców oraz innych ekspertów w zakresie kształcenia zawodowego.

Otwarta formuła spotkania ma na celu wymianę poglądów i stanowisk reprezentantów różnych instytucji oraz dostarczenie uczestnikom warsztatu nowych pomysłów i inspiracji, co umożliwi również szerokiemu gronu odbiorców realizację w przyszłości nowych projektów i działań w obszarze szkolnictwa zawodowego. 

Osoby chętne do wzięcia udziału w tym warsztacie prosimy o kontakt pod adresem mailowym: monika.berger@slaskie.pl i paulina.karon@slaskie.pl


English below

„National educational workshop as part of the project “Silesia. 4Professionals”

The second national educational workshop will be hold on December 18, 2023 as part of the project "Silesia. 4Professionals”, which will be organized in “word café” formula.  The topic of this workshop will concern digital solutions in vocational education in terms of their introduction, encouragement, promotion, use and further development. The participants will be representatives of regional authorities, educational environment,  including academia, business, entrepreneurs and other experts in the field of VET.  

The open formula of the meeting aims to exchange views and positions of representatives of various institutions and provide participants of the workshop new ideas and inspiration, will also enable a wide audience to implement new projects and activities in the field of VET in the future.

If you are interested in taking part in this workshop, please contact us at the following e-mail addresses: monika.berger@slaskie.pl and paulina.karon@slaskie.pl