Nowa perspektywa unijna, wielkie szanse dla regionu

 Flaga UE Flaga UE
Webinarium z udziałem marszałka Jakuba Chełstowskiego

„Szanse rozwojowe i elementy wsparcia dla przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2021 – 2027” – pod takim hasłem odbywa się webinarium z udziałem marszałka Jakuba Chełstowskiego, Małgorzaty Staś, dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Małgorzaty Szczepańskiej, dyrektora Departamentu Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.  Wydarzenie prowadzi Zbigniew Gieleciak, Prezes Zarządu Okręgowej Izby Przemysłowo Handlowej w Tychach. 

W ramach RPO WSL 2014-2020 przeznaczono blisko 1,2 mld euro na rozwój przedsiębiorczości wspierając inwestycje ze wskazaniem na badania naukowe, rozwój technologii i innowacji oraz podniesienie konkurencyjności MŚP, podnoszenie kompetencji i kwalifikacji kadr pracowniczych przedsiębiorstw, tworzenie dogodnych warunków dla samozatrudnienia oraz  wzrostu aktywności zawodowej osób pozostających bez pracy jak również na łagodzenie skutków restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Wsparcie zostało skoncentrowane na wzmocnieniu tzw. regionalnych inteligentnych specjalizacji, zdefiniowanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa i objęło w szczególności inwestycje w kluczową infrastrukturę badawczą, służącą tworzeniu i komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań w najbardziej perspektywicznych sektorach gospodarki regionu.

Duże wsparcie przekierowano na dofinansowanie przedsiębiorstw w prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych, w tym poprzez tworzenie i rozwój infrastruktury B+R, inwestycje w aparaturę, sprzęt i inne niezbędne wyposażenie, które służy tworzeniu innowacyjnych produktów i usług, jak również ułatwiły prowadzenie badań przez przedsiębiorców. Ponadto środki zostały przeznaczone na działania zmierzające do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstw, rozwijanie kompetencji i kwalifikacji kadr pracowniczych oraz tworzenie dogodnych warunków dla samozatrudnienia. W dobie walki ze skutkami pandemii COVID 19, zarząd województwa jako jeden z pierwszych regionów  przygotował Śląski Pakiet dla Gospodarki, którego celem było wsparcie przedsiębiorców. Pakiet uporządkował w jednym miejscu wszystkie,  dostępne z poziomu regionu, źródła finansowania i zaproponował kompleksową ofertę zbudowaną na V-ciu filarach pomocy.  Jednym z filarów była oferta dotacji dla mikro małych i średnich przedsiębiorców, na którą zarząd przeznaczył prawie 360 mln zł. W ramach tej alokacji przedsiębiorcy mogli wystąpić o wsparcie na  inwestycje w przedsiębiorstwie i rozłożyć je na kolejne 2 lata, a także mogli równolegle zaplanować wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem i pokrywać je z dotacji przez okres 6 miesięcy. Przedsiębiorcy branży transportowej, a także turystycznej, czasu wolnego oraz usług mogli w tym konkursie liczyć na preferencyjne warunki dostępu. Firmy z województwa złożyły rekordową ilość wniosków  - osiem tygodni naboru przyniosło ponad 2300 projektów. 

Obecnie zarząd województwa pracuje nad przygotowaniem regionu do wykorzystania środków europejskich, których łączna wartość to 4,86 mld euro.  Analogicznie, odpowiada to 140 proc. alokacji z lat 2014-2020. Środki zostaną rozdysponowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Śląskiego (ok. 2,8 mld euro) Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (2,06 mld euro).

Określono przy tym cele tematyczne, którymi są: Europa smart, czyli wszystkie rozwiązania inteligentne, to też zielona Europa ograniczająca niską emisję, Europa połączeń, Europa społeczna oraz  Europa bliżej obywatela.  W tych obszarach dostrzeżono wyzwania i perspektywy rozwojowe dla województwa, tj.: rozwój nowych technologii, które w praktyce wzmocnią rynek pracy. Kluczowe wyzwania dla województwa to stopniowe eliminowanie  zanieczyszczenia powietrza i zdegradowanych przestrzeni, poprawa zdegradowanych centrów miast i odnowa zniszczonych przestrzeni publicznych, wyeliminowanie czynników słabnącego tempa rozwoju gospodarczego i niekorzystnych tendencji demograficznych oraz wzmacnianie rozwoju funkcji metropolitalnych i aglomeracji miejskich.