O Nas

Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej  działa w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Do jego głównych zadań należy:

→ promocja gospodarcza i wspieranie rozwoju społeczno-ekonomicznego województwa śląskiego;

→ współpraca z krajowymi i zagranicznymi partnerami w obszarze gospodarki;

→ koordynacja działań związanych z opracowaniem, aktualizacją i wdrażaniem polityki rozwoju gospodarczego województwa śląskiego;

→ współudział w planowaniu  zaopatrzenia energetycznego województwa;

→ opiniowanie wniosków o udzielenie, bądź cofnięcie koncesji podmiotom gospodarczym wydawanych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła, energii elektrycznej i paliw ciekłych;

→ opiniowanie projektów założeń do planów zaopatrzenia w energię gmin oraz projektów planów rozwoju zakładów energetycznych w zakresie zaspokojenia obecnego
i przyszłego zapotrzebowania na energię;

→ wydawanie zaświadczeń stwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

→ realizacja zadań związanych z wydawaniem zezwoleń na obrót hurtowy napojów alkoholowych o zawartości do 18% alkoholu;

→ zwiększenie napływu inwestycji w regionie oraz zwiększanie poziomu eksportu z województwa;

→ prowadzenie bazy ofert inwestycyjnych, gromadzenie i bieżące aktualizowanie danych dotyczących ofert inwestycyjnych zlokalizowanych na terenie województwa;

obsługa współpracy zagranicznej realizowanej przez Sejmik Województwa Śląskiego i kierownictwo Urzędu Marszałkowskiego;

→ organizowanie kontaktów dotyczących współpracy międzynarodowej z partnerami zagranicznymi i krajowymi;

→ koordynowanie udziału Województwa w regionalnych organizacjach europejskich;

→ współpraca z przedstawicielami Rzeczpospolitej Polskiej w instytucjach i organach Unii Europejskiej;

→ promocja gospodarcza i inwestycyjna województwa w tym: organizacja i uczestnictwo w wystawach, targach, seminariach, konferencjach, sympozjach, konkursach, wyjazdach studyjnych, misjach gospodarczych;


31.08.2020 r. Sejmik Województwa Śląskiego podjął uchwałę przyjmującą „Priorytety współpracy zagranicznej województwa”, które stanowią podstawę dla inicjatyw zagranicznych podejmowanych przez województwo oraz współpracy realizowanej z regionami innych krajów.

Treść Uchwały wraz z załącznikiem: https://bip.slaskie.pl/sejmik_wojewodztwa/sesje_sejmiku/uchwaly/uchwala-sejmiku-nr-vi-22-9-2020-z-dnia-2020-08-31.html

Więcej o regionie: https://invest-in-silesia.pl/images/1617878166_coie23_03.21.pdfDane kontaktowe:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
ul. Juliusza Ligonia 46
40-037 Katowice

Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej
ul. Juliusza Ligonia 46
40-037 Katowice

Referat Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
tel. + 48 (32) 20 78 391
email: coie@slaskie.pl

Referat Gospodarki
tel. + 48 (32) 20 78 380
tel. + 48 (32) 20 78 381
email: biznes@slaskie.pl

Referat Współpracy Międzynarodowej
tel. + 48 (32) 20 78 383
tel. + 48 (32) 20 78 396

Referat ekonomiczno-finansowy
tel. + 48 (32) 20 78 399

Sekretariat Departamentu
tel. + 48 (32) 20 78 340
email: gospodarka@slaskie.pl