Opłata roczna za utrzymanie numeru rejestrowego w bazie BDO

 fot. rawpixel.com / Pexels fot. rawpixel.com / Pexels
Urząd Marszałkowski przypomina, że niektórzy przedsiębiorcy, którzy uzyskali numer rejestrowy w systemie BDO (rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami) zobowiązani są do wniesienia opłaty rocznej za rok 2019

Art. 50 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018 r. poz. 992) określa rodzaje działalności objętych obowiązkiem uzyskania wpisu do rejestru BDO. Z przepisów wynika, że warunkiem prowadzenia takiej działalności jest posiadanie numeru rejestrowego BDO. Niewypełnienie tego obowiązku zagrożone zostało sankcją finansową.

Podmioty wpisane do rejestru BDO będą się posługiwały numerem rejestrowym, przede wszystkim wypełniając dokumenty związane z gospodarką odpadami, takie jak karty ewidencji odpadów czy karty przekazania odpadów. Podmioty wprowadzające sprzęt i autoryzowani przedstawiciele, wprowadzający na rynek baterie lub akumulatory, wprowadzający pojazdy, a także podmioty wprowadzające na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony lub oleje smarowe, jak również producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań, powinni umieszczać numer rejestrowy BDO także na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością (faktury VAT, paragony, umowy kupna – sprzedaży).

Numer rejestrowy przydzielony przedsiębiorcy w BDO jest unikalny i nie może być nadany innej firmie.

Do uiszczenia opłaty rocznej zobowiązane są następujące podmioty wpisane do BDO:

  1. wprowadzający sprzęt i autoryzowanych przedstawicieli,
  2. wprowadzający baterie lub akumulatory,
  3. wprowadzający pojazdy,
  4. producent, importer i wewnątrzwspólnotowy nabywca opakowań,
  5. wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach,
  6. wprowadzający na terytorium kraju opony,
  7. wprowadzający na terytorium kraju oleje smarowe.

W przypadku nieuiszczenia wymaganej opłaty podmiot zostanie wykreślony z rejestru (art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.) Wysokość opłaty rocznej wynosi odpowiednio:

  • 100 zł dla mikro przedsiębiorców
  • 300 zł dla pozostałych przedsiębiorców

Opłaty rocznej nie uiszcza się w roku, w którym została uiszczona opłata rejestrowa.

W przypadku województwa śląskiego opłatę roczną za utrzymanie numeru rejestrowego w bazie BDO należy wnosić na rachunek: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego ul. Ligonia 46 40-037 Katowice nr 35 1240 6292 1111 0010 7756 2493 podając w opisie przelewu: numer NIP; opłata roczna za 2019.

Szczegółowe informacje dotyczące rejestru BDO można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. 


tagi: