Projekty realizowane w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021

"Silesia. 4Professionals" - międzynarodowy projekt na rzecz poprawy jakości kształcenia i szkolenia zawodowego w regionie

 Logo programu Logo programu

Województwo Śląskie, w imieniu którego realizatorem działań będzie Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, przystąpiło jako lider partnerstwa we współpracy z Vestfjarðastofa - Biurem Rozwoju Regionalnego Fiordów Zachodnich Westfjords, do realizacji międzynarodowego projektu „Silesia. 4Professionals” (Śląskie. Dla zawodowców).

Realizacja projektu odbywa się w ramach komponentu III WSPÓŁPRACA INSTYTUCJONALNA KSZTAŁCENIE ZAWODOWE Programu Edukacja wdrażanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021. Celem Programu, którego operatorem krajowym jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską, a Państwami-Darczyńcami (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) w obszarze edukacji.

Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. Istnieją dwa cele ogólne: ograniczenie nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie i wzmocnienie relacji dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami, a 15 krajami UE z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego. Trzy Państwa-Darczyńcy ściśle współpracują z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Darczyńcy przekazali 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Fundusze EOG na lata 2014–2021 wynoszą 1,55 miliarda euro.

Priorytety na ten okres to:

 • # innowacje, badania naukowe, edukacja i konkurencyjność;
 • # integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;
 • # środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;
 • # kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;
 • # sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Fundusze EOG są wspólnie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, których wkład oparty jest na ich PKB. Kwalifikowalność do funduszy wynika ze spełnienia kryteriów określonych w ramach Funduszu Spójności UE przeznaczonego dla państw członkowskich, w których dochód krajowy brutto na mieszkańca jest niższy niż 90% średniej unijnej.

Szczegółowe informacje o funduszach EOG znajdują sia na stronie internetowej: eeagrants.org, natomiast informacje o Programie Edukacja na stronie: education.org.pl.

Projekt "Silesia. 4Professionals" korzysta z dofinansowania o wartości 103.400 Euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG, w tym 15% kwoty dofinansowania pochodzi z budżetu Państwa. Celem projektu jest wzmocnienie mechanizmów współpracy pomiędzy szkołami o profilu zawodowym i przedsiębiorcami w regionie oraz wypracowanie narzędzia wspierającego uczniów przy wyborze ścieżki zawodowej.

Partnerski projekt "Silesia. 4Professionals" dotyczy współpracy instytucjonalnej na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET), poprzez wypracowanie innowacyjnego i efektywnego mechanizmu/instrumentu wspierającego edukację zawodową na terenie województwa śląskiego. Instytucją partnerską jest Vestfjarðastofa - Biuro Rozwoju Regionalnego Fiordów Zachodnich Westfjords, zajmująca się dostawą usług edukacyjnych i szkoleniowych, która jest również wspierana przez federację pracowników i związki zawodowe reprezentowane przez różne branże.

Wymiana dobrych praktyk i doświadczeń wśród uczestników instytucjonalnych projektu oraz pozostałych interesariuszy będzie dotyczyła m.in. organizacji międzysektorowych warsztatów edukacyjnych oraz międzynarodowej konferencji dla przedstawicieli sektora edukacji, rynku pracy i przedsiębiorczości. W ramach wdrażanych działań zaplanowano wypracowanie innowacyjnego mechanizmu w zakresie efektywnej współpracy międzysektorowej pomiędzy szkołami o profilu zawodowym i pracodawcami jak również utworzenie narzędzia edukacyjnego i diagnostycznego dla uczniów, badającego ich zainteresowania oraz predyspozycje zawodowe.

Projekt będzie realizowany od kwietnia 2022 do kwietnia 2024 roku.

Strona internetowa Partnera projektu.

Projekt „Silesia. 4Professionals” otrzymał dofinansowanie w ramach II edycji konkursu w komponencie III – Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz zawodowego kształcenia ustawicznego.

 • całkowita kwota dofinansowania: 471 142,10 zł
 • informacja o dofinansowaniu ze środków budżetu państwa – 70 671,32 zł
 • nazwa programu – Program Edukacja

English below

"Silesia. 4Professionals" - an international project to improve the quality of vocational education and training in the region.

The Silesian Voivodeship, on whose behalf the activities will be implemented by the Department of the European Social Fund of the Marshal's Office of the Silesian Voivodeship, joined the partnership as a leader in cooperation with Vestfjarðastofa -The Westfjords Regional Development Office, to implement the international project "Silesia. 4Professionals".

The project is implemented as part of Component III INSTITUTIONAL COOPERATION - VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING of the Education Programme implemented under the EEA Financial Mechanism 2014-2021” (EEA FM 2014-2021). The aim of the Programme, whose national operator is the Foundation for the Development of the Education System, is to reduce economic and social disparities within the European Economic Area and to strengthen bilateral relations between Poland and the Donor States (Iceland, Liechtenstein, Norway) in the field of education.

The EEA and Norway Grants represent the contribution of Iceland, Liechtenstein and Norway towards a green, competitive and inclusive Europe. There are two overall objectives: reduction of economic and social disparities in Europe and to strenghten bilateral relations between the Donor States and 15 EU countries from Central and Southern Europe, and also the Baltic Sea area. The three Donor States cooperate closely with the EU under the Agreement on the European Economic Area (EEA). Donors provided €3.3 billion through successive programs of funds between 1994 and 2014. EEA funding for 2014-2021 amounts to €1.55 billion.

The priorities for this period are:

 • innovation, research, education and competitiveness,
 • social inclusion, youth employment and poverty reduction,
 • environment, energy, climate change and low carbon economy,
 • culture, civil society, good governance and fundamental rights,
 • justice and internal affairs.

The EEA Grants are jointly financed by Iceland, Liechtenstein and Norway whose contributions are based on their GDP. The eligibility for the EEA Grants, results from meeting the criteria, set out in the EU Cohesion Fund for Member States, where the gross national income per capita is lower than 90% of the EU average.

Detailed information on the EEA Grants can be found on the website: eeagrants.org, while the information on the Education Programme is available at: education.org.pl.

The project "Silesia. 4Professionals" benefits a grant of 103,400 EUR, received from Iceland, Liechtenstein and Norway under the EEA Grants, (including 15% from the state budget). The aim of the project is to strengthen the mechanisms of cooperation between vocational schools and entrepreneurs in the region and to develop a tool to support students in choosing a professional path.

The partnership project "Silesia. 4Professionals" refers to institutional cooperation to improve the quality and adjustment of vocational education and training (VET), by developing an innovative and effective mechanism/instrument supporting vocational education in the Silesian Voivodeship. The partner institution is The Westfjords Regional Development Office, providing education and training services, which is also supported by the workers’ federation and trade unions, represented by various industries.

The exchange of best practices and experiences among institutional participants of the project and other stakeholders will refers to, among others things: organization of cross-sectoral educational workshops and an international conference for representatives of the education, labour market and entrepreneurship sectors. As part of the project activities, it is planned to develop an innovative mechanism in the field of effective cross-sectoral cooperation between vocational schools and employers, as well as to create an educational and diagnostic tool for students, examining their interests and professional predispositions.

The project will be implemented from April 2022 to April 2024.

Project Partner's website

Linki do stron zewnętrznych
Projekt Śląskie. Dla Zawodowców (Silesia. 4Professionals) - aktualności

Filmy