Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej uruchomił Portal PZGiK

 Portal PZGiK / graf. WODGiK Portal PZGiK / graf. WODGiK
Można zamawiać i pobierać materiały z wojewódzkiej części Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach zakończył prace dotyczące Portalu PZGiK służącego do udostępniania materiałów i danych z wojewódzkiej części Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

Wnioski o udostępnianie materiałów i danych oraz wnioski o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (na podstawie art. 15 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne) można składać za pośrednictwem e-usług.

W Portalu PZGiK bez opłat i wniosku udostępniane są dane Bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) oraz ortofotomapa z obszaru projektu - południe województwa śląskiego.

Na stronie zamieszczono także instrukcję zamawiania materiałów w ramach udostępniania odpłatnego oraz podręcznik usługobiorcy Portalu PZGiK.

Kontakt w sprawach Portalu PZGiK:
tel. (32) 60 19 823
tel. kom. 601 465 005
e-mail: sekretariat@wodgik.katowice.pl

Portal PZGiK jest częścią Podbeskidzkiego Portalu Informacji Przestrzennej, który został wykonany w ramach projektu "Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa II Cyfrowe Śląskie, Działanie 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.

Lider projektu: Powiat Bielski. Partnerzy: Miasto Bielsko-Biała, Powiat Cieszyński, Miasto Cieszyn, Miasto Czechowice-Dziedzice, Powiat Żywiecki oraz Województwo Śląskie.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Portal PZGiK / graf. WODGiK Portal PZGiK / graf. WODGiK Portal PZGiK / graf. WODGiK Portal PZGiK / graf. WODGiK

Linki do stron zewnętrznych
Portal PZGiK