Wydłuża się lista inwestycji w szpitalach

 fot. arch. UMWS Tomasz Żak fot. arch. UMWS Tomasz Żak
Do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wybrane zostały 4 projekty szpitali z terenu województwa śląskiego na łączną kwotę ponad 35,7 miliona złotych

To dodatkowe środki z wygenerowanych w ramach programu i naboru nr RPSL.10.01.00-IZ.01-24-153/17 - obszar lecznictwa szpitalnego dla Działania 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna RPO WSL 14-20 oszczędności.

- Przekazujemy kolejne znaczne środki na wsparcie szpitali – mówi Jakub Chełstowski, marszałek Województwa Śląskiego. - 35,7 mln zł z funduszy unijnych zostanie bardzo dobrze wykorzystane na niezbędne inwestycje i zakupy. Modernizacja placówek, nowy sprzęt medyczny czy poprawa jakości usług to zadania, które wzmocnią szpitale w trudnym czasie dla służby zdrowia. Dla kierowanego przeze mnie Zarządu Województwa zdrowie jest priorytetem.

Beneficjentami dofinansowania zostały:

 1. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich w ramach projektu „Zakup sprzętu medycznego celem poprawy jakości i zwiększenia dostępności leczenia dla pacjentów obarczonych chorobami cywilizacyjnymi w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich”. Całkowita wartość przedsięwzięcia to 5 151 700 zł, w tym kwota dofinansowania wynosi 4 378 945 zł.
  W ramach przedsięwzięcia szpital planuje zakup sprzętu medycznego w celu zwiększenia dostępności i poprawy jakości leczenia pacjentów obarczonych chorobami cywilizacyjnymi w zakresie chorób układu kostno-stawowego. Zakup obejmował będzie sprzęt medyczny dla pacjentów wymagających hospitalizacji i leczenia operacyjnego w ramach prowadzonej działalności leczniczej szpitala. Planowana inwestycja obejmuje zakup sprzętu dla oddziałów szpitalnych, Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Zespołu Sal Operacyjnych. Zakupione zostaną min.: łóżka szpitalne, wózki transportowe, nastąpi doposażenie sal operacyjnych w sprzęty i aparaturę. Zakupiony zostanie również sprzęt medyczny min.: pulsyksometr transportowy z kapnografem, aparat USG dla intensywnej terapii, respirator przewoźny.
 2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju w ramach projektu „Przebudowa Izby Przyjęć Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju wraz z drogą dojazdową w celu poprawy jakości i dostępności do świadczonych usług”. Całkowita wartość przedsięwzięcia to 10 509 308,68 zł, w tym kwota dofinansowania wynosi 8 119 749,90 zł.
  Zakres projektu obejmuje przebudowę, rozbudowę obiektu oraz dobudowę nowego podjazdu dla ambulansów i powiększenie poczekalni. W jego ramach zostanie również zakupione wyposażenie Izby Przyjęć, min.: urządzenia tj. aparat EKG, aparat USG, kardiomonitor, defibrylator, stoły zabiegowe, lampy bezcieniowe, łóżko-wanna.
 3. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie w ramach projektu „Poprawa jakości usług przez doposażenie Szpitala Śląskiego w Cieszynie w sprzęt medyczny”. Całkowita wartość przedsięwzięcia to 13 241 866,41 zł, w tym kwota dofinansowania wynosi 11 236 175,34 zł.
  Projekt obejmuje zakup nowych i wymianę wyeksploatowanych urządzeń medycznych, niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania szpitala. Dzięki inwestycji możliwe będzie uruchomienie nowych świadczeń m.in. laparoskopowych badań i zabiegów operacyjnych na drogach żółciowych i trzustkowych czy specjalistycznych zabiegów urologicznych, szczególnie u pacjentów onkologicznych.
 4. Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach projektu „Modernizacja i przebudowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich oraz zakup niezbędnego wyposażenia i sprzętu medycznego”. Całkowita wartość przedsięwzięcia to 14 612 854,22 zł, w tym kwota dofinansowania wynosi 11 968 909,52 zł.
  Przedsięwzięcie polega na modernizacji i przebudowie pomieszczeń Szpitala Miejskiego w Siemianowicach Śląskich na salowy blok operacyjny z niezbędnym zapleczem. W zakres wchodzą: adaptacja i przebudowa budynku miejscowa rozbudowa o segment zawierający klatkę schodową i dźwig towarowo-osobowy, nowa stolarka okienna i drzwiowa oraz modernizacja i przebudowa centralnej sterylizatorni. W ramach inwestycji planuje się także zakup wyposażenia i sprzętu medycznego. Zostaną wykonane prace termomodernizacyjne elewacji i stropodachu oraz dojścia do bloku operacyjnego poprzez przewiązkę z dźwigiem szpitalnym i istniejącą rampą.

Warto przypomnieć, że w ramach naboru dla Działania 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 zaplanowano dwa obszary wsparcia:

 1. Projekty z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej
 2. Projekty z obszaru szpitalnego

Wybór do dofinansowania projektów również został przeprowadzony w podziale na dwie osobne listy ocenionych wniosków. W ramach listy przeznaczonej dla POZ/AOS wybrano do dofinansowania wszystkie projekty, które uzyskały pozytywny wynik z oceny merytorycznej, na łączną kwotę dofinansowania ok. 58, 7 mln zł. W ramach konkursu w zakresie lecznictwa szpitalnego, uwzględniając dotychczasowo wybrane 22 projekty kwota dofinansowania projektów wyniosła ok. 241,1 mln zł. Konkurs pierwotnie został rozstrzygnięty w czerwcu 2018 roku. Z uwagi na ogromne zainteresowanie, nie wszystkie pozytywnie ocenione projekty zostały wybrane do dofinasowania gdyż wartość wnioskowanego dofinasowania przekraczała dostępną na moment rozstrzygnięcia konkursu pulę środków. Instytucja Zarządzająca w miarę pojawiania się wolnych środków w programie sukcesywnie wybiera jednak kolejne projekty do dofinansowania. Ostatni wybór objął wspomniane 4 projekty z łączną kwotą wsparcia dla tych inwestycji wartości 35 703 779,76 zł. Do tej pory w konkursie wybrano łącznie (wraz z ostatnim wyborem) 75 projektów na łączną kwotę wsparcia ponad 335,5 mln zł. Na liście tej nadal znajduje się 18 projektów, które uzyskały pozytywny wynik oceny. Kwota potrzebna do wsparcia tych inwestycji to ponad 156 mln zł.