Za nami krajowy warsztat edukacyjny

 fot. UMWS fot. UMWS
Drugi krajowy warsztat edukacyjny w ramach projektu „Silesia. 4Professionals” („Śląskie. Dla Zawodowców”) odbył sie w formule „word cafe”

Uczestnikami warsztatu byli przedstawiciele środowisk edukacyjno-społecznych oraz ekspertów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach.

Tematyka przedmiotowego warsztatu dotyczyła cyfrowych rozwiązań w edukacji zawodowej pod kątem ich wprowadzania, zachęcania do stosowania, promowania, wykorzystania i dalszego ich rozwoju.

Formuła spotkania polegała na podziale uczestników na pięć grup tematycznych. Cztery z nich uczestniczyły w warsztacie w sposób stacjonarny, a jedna w formie on-line za pośrednictwem spotkania na platformie Teams. Kolejno, każda z grup przedstawiała swoje indywidualne wyniki wspólnej pracy.

Wydarzenie miało na celu zatem wymianę poglądów i stanowisk reprezentantów różnych instytucji oraz dostarczenie uczestnikom warsztatu nowych pomysłów i inspiracji, co umożliwi również szerokiemu gronu odbiorców realizację w przyszłości nowych projektów i działań w obszarze szkolnictwa zawodowego.


English below

„National educational workshop as part of the project “Silesia. 4Professionals”

On December 18, 2023, as part of the "Silesia. 4Professionals”, the second national educational workshop was held, which was organized in the “word cafe” formula.

The participants of the workshop were representatives of educational social environments and experts from the Marshal's Office of the Silesian Voivodeship.

The topic of this workshop concerned digital solutions in vocational education in terms of their introduction, encouragement, promotion, use and further development.

The meeting format was to divide the participants into five thematic groups. Four of them participated in the workshop stationary and one participated online via a meeting on the Teams platform. Subsequently, each group presented their individual results of joint work.

The event was therefore aimed to exchange views and positions of representatives of various institutions and provide participants of the workshop new ideas and inspiration, will also enable a wide audience to implement new projects and activities in the field of VET in the future.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS