Newsletter

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Śląskie z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl.
 2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych (inspektor ochrony danych), adres email: daneosobowe@slaskie.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
  1. zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniach, sporządzenia listy obecności uczestników szkoleń i rejestru wydanych zaświadczeń oraz wystawienia zaświadczenia o odbytych szkoleniach,
  2. archiwizacji.

Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych są realizacja zadań publicznych przez administratora lub sprawowanie władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia) oraz obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia), wynikające z:

 • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (w szczególności art. 11 ust. 2 pkt 2, 4, 6),
 • uchwały Nr VI/24/1/2020 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030”,
 • uchwały nr 2840/194/VI/2020 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 09 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia dokumentu pod nazwą „Regionalna Polityka Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2030”,
 • ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, oraz innych przepisów prawa (w szczególności art. 6) oraz Rozporządzenie z dnia 18 stycznia 2011 r. Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorom platform do komunikacji elektronicznej (w przypadku komunikacji elektronicznej), podmiotom realizującym archiwizację, podmiotom zapewniającym obsługę teleinformatyczną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, wykonawcy usługi w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkoleń.

W zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane na stronach www Województwa Śląskiego.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres co najmniej 10 lat od momentu zakończenia sprawy. Po upływie tego okresu akta sprawy będą podlegać ekspertyzie ze względu na ich charakter, treść i znaczenie. Na tej podstawie nastąpić może zmiana okresu przechowywania dokumentacji, włącznie z uznaniem jej za materiały podlegające wieczystemu przechowywaniu w Archiwum Państwowym.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia (przy uwzględnieniu ograniczeń z art. 17 ust. 3 rozporządzenia) lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu (wobec przetwarzania opartego o wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi), prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w szkoleniach.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.